Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

 

İşbu aydınlatma metni, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanmış ve değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın bilgisi ve onayına sunulmuştur.

 

Veri Sorumlusu ilkokulluyum.com internet sitesi yönetimi

 

www.ilkokulluyum.com alan adlı internet sitesi üzerinden başta ilkokul 1. 2. 3. Ve 4. Sınıflar seviyesinde ders materyalleri, haftalık kazanımlara dayalı etkinlik-test-online test ve Türkiye Geneli Deneme sınavları ile ders kitapları, ders notları gibi içerikleri içerik paylaşımı yapmak, kişisel verilerinizin gerek uluslararası mevzuata ve gerekse iç hukuka uygun bir biçimde güvence altına alınarak saklanmasına özen göstermektedir.

 

Yine Ekibimiz yönünden kişisel veriler, doğru ve etkin bir personel yönetiminin sağlanması ile içerik sağlayıcıların memnuniyetinin optimize edilmesi amaçları ile mevzuata uygun bir biçimde bu kapsamda yer almaktadır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda ekibimiz ile çalışan, tüketici veya ticari sıfatla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun bir biçimde saklanacak, işlenecek, sınıflandırılacak veya yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Hukuksal Sebebi

 

Ekibimizce kişisel verilerin toplanması ile ilgili olarak üçüncü taraf kişilerden herhangi bir şekilde veri alınmamakta; tamamen tarafınızca yapılan üyelik işlemleri, bilgi formları, ödül kazananlara ait bilgiler, mobil uygulama veya sosyal ağlara erişim yoluyla sağlanan veriler ile toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

İşbu aydınlatma metninde yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, sizden onay alınmadıkça üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Sahip Olduğumuz İlkeler

 

İlgili mevzuat kapsamında ekibimiz;

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine riayet etmektedir.

Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

Ekibimizce özel nitelikteki kişisel veriler, kanunun istisna tuttuğu haller dışında ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmez ve üçüncü kişilere aktarılmaz.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Ekibimize doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak,

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Varsa; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3 Kişilere bildirilmesi isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızın kullanılması ile ilgili olarak kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem öngörülebilecek olmakla birlikte, taleplerinizi [email protected] adresine güvenli elektronik imza ile ulaştırabilirsiniz.

 

Yapacağınız başvuruda, kimliğinizi tevsik eden belgelerin eklenmesi veya vekâleten hareket ediyorsanız geçerli bir vekâletnamenin ibrazı, talebinizin açık, anlaşılır ve mevzuata uygun olması; ayrıca adres bilgilerinizin de başvuruda mevcut olması gerekmektedir